PRZEWIŃ DO GÓRY

  • Dojazd Free
  • Program Senior i Rodzina Plus
  • Zapisy online
  • Friends
  • Korki
  • Przyjazne ceny
  • Firmy i instytucje
  • Konwersacje
  • Z nami nie oblejesz
Previous Next

 

gimnazjalny intensywnyJeśli jesteś gimnazjalistą i chciałbyś wszechstronnie pogłębiać znajomość językową, nie mogłeś lepiej trafić!

Na naszych kursach gimnazjalnych angażujemy, rozwijamy językowo, inspirujemy!

Gimnazjalistom, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego proponujemy 2-letni (2h / tydzień) lub intensywny roczny kurs przygotowawczy (4h / tydzień).

Każdy kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego rozpoczynamy i kończymy próbnym egzaminem gimnazjalnym.

W trakcie zajęć gimnazjaliści poznają techniki zdawania egzaminu (zapoznanie się z rodzajem zadań i ich prawidłowym rozwiązywaniem), poznają i utrwalą niezbędne słownictwo, przećwiczą również rozumienie ze słuchu, pisanie oraz co najważniejsze, nauczą się zarządzać czasem. Zadania i ćwiczenia opracowywane na zajęciach będą podporządkowane wymogom, jakie postawi uczniom w kwietniu Komisja Egzaminacyjna, a omawiane tematy zaczerpnięte z repetytoriów gimnazjalnych wiodących wydawnictw.

 

Co zyskasz zapisując się na kurs:

 

- zyskasz pewność siebie niezbędną do zdania egzaminu z dobrym wynikiem,

- będziesz przygotowywać się do egzaminu systematycznie i efektywnie,

- poznasz i będziesz stosować strategie egzaminacyjne,

- poznasz kryteria oceny i dowiesz się jak zdobyć punkty na egzaminie,

- uporządkujesz i wzbogacisz słownictwo, gramatykę przydatne na egzaminie,

- nauczysz się lepiej rozumieć teksty czytane i słuchane,

- nauczysz się pisać poprawne wypracowania egzaminacyjne.

 

Termin i czas trwania egzaminu

 

Egzamin z języka angielskiego zaplanowany jest na kwiecień, trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego. Trwać będzie 80 minut na poziomie podstawowym i 90 minut na rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się tego samego dnia.

 

Deklaracja wyboru języka

 

Deklarację pisemną przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystąpi do egzaminu. Deklarację składają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

 

Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym

 

Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wynikają zarówno z podstawy programowej jak i z typów zadań występujących na egzaminie. Różnice te dotyczą przede wszystkim (w przypadku poziomu rozszerzonego):

a. zakresu umiejętności językowych:

- sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej,

- sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach,

b. zakresu znajomości środków językowych:

-zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych jest szerszy,

- znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalno-gramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku podanych,

- teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością środków językowych

c. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych:

- typy tekstów są bardziej urozmaicone,

- teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności,

- teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

 

Ponadto w SJO Professional każdy uczeń, na koniec semestru, otrzymuje od nas RAPORT O POSTĘPACH, aby w łatwy i czytelny sposób udostępnić rodzicom informacje o postępach w nauce i frekwencji dziecka. Zaś na zakończenie kursu – certyfikat określający poziom, ilość godzin oraz ocenę kursanta.

Wybierając pomoce dydaktyczne do naszych kursów staramy się nie ograniczać do publikacji jednego wydawnictwa, tylko stosować najlepsze dostępne podręczniki wiodących wydawnictw.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów typu „Exclusive” dla zmaksymalizowania efektów nauki języków obcych oraz programu „korepetycje z certyfikatem”.